Khóa 7: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO-DI

khóa học cung cấp kiến thức cho một người quản lý (manager) các hệ thống xử lý nước.
Mr. Trương Tường Tân
1 Đánh giá 15 Học viên

Bạn sẽ học được gì

•Biết cách thực hiện các bước để start up một hệ thống xử lý nước
•Biết cách xây dựng hệ thống quản lý vận hành hệ thống xử lý nước
•Biết cách vận hành hợp lý để kéo dài tuổi thọ thiết bị
•Biết cách điều chỉnh để vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết
•Đưa ra được các quy trình vận hành chuẩn trong hệ thống lọc nước tinh khiết
•Đưa ra được các chương trình phòng ngừa sự cố vận hành hệ thống xử lý nước tinh khiết
•Biết cách quản lý thiết bị và vật tư  và con người cho hệ thống xử lý nước tinh khiết

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp các nội dung để một bạn vận hành có cái nhìn cao hơn ở tầm quản lý để quản lý thiết bị, hệ thống, con người , vật tư tiêu hao trong quản lý vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết RO-DI. Nội dung của kháo học bao gồm:

 

Phần 1 START UP HỆ THỐNG

Bài 1: Hướng dẫn làm sạch hệ thống lọc nước sau khi lắp đặt

Bài 2: Hướng dẫn kiểm tra áp suất hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 3: Hướng dẫn start up hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 4: Hướng dẫn làm functional test hệ thống lọc nước

Bài 5: Các thông số cần kiểm tra khi chạy testing và comissing

Bài 6: Hướng dẫn làm balancing hệ thống cấp nước tinh khiết

Bài 7: Các chú ý khi tắt mở hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 8: Ba nhóm thông số cần quan tâm khi vận hành hệ thống lọc nước tinh khiết

Phần 2 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Bài 9: Hướng dẫn xây dựng checklist vận hành

Bài 10: Hướng dẫn theo dõi các thông số critical

Bài 11: Hướng dẫn lập sổ nhật ký vận hành

Bài 12: Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành chuẩn

Phần 3: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH KÉO DÀI TUỔI THỌ MÀNG RO

Bài 13: Một số lưu ý để kéo dài tuổi thọ màng RO

Bài 14: Khi nào thì cần xúc rửa màng RO

Bài 15: 5 nhóm cáu cặn màng RO

Bài 16: Xác định loại hóa chất dùng cho tẩy rửa màng RO

Bài 17: Quy trình chung để tẩy rửa màng RO

Phần 4: HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU CHỈNH ĐỂ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Bài 18: Hướng dẫn tinh chỉnh nồng độ polymer

Bài 19: Hướng dẫn tinh chỉnh sodium bisulfit

Bài 20: Hướng dẫn tinh chỉnh châm antiscalant

Bài 21: Hướng dẫn tinh chỉnh châm NaOH

Bài 22: Hướng dẫn tinh chỉnh UV

Bài 23: Hướng dẫn cài đặt CEDI

Phần 5: CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

Bài 24: Quy trình rửa ngược cột lọc đa vật liệu

Bài 25: Quy trình tái sinh cột làm mềm nước

Bài 26: Quy trình tái sinh cột mixed bed

Phần 6: CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA SỰ CỐ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT

Bài 27: Thiết kế hệ thống thông minh

Bài 28: Chương trình giám sát phát hiện sự cố sớm PEMS

Bài 29: Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA

Bài 30: Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp RFC

Bài 31: Kế hoạch vận hành liên tục BCP

Bài 32: Quản lý sự thay đổi trong hệ thống xử lý nước

 Phần 7: QUẢN LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Bài 33: Quản lý danh mục thiết bị

Bài 34: Quản lý tình trạng thiết bị

Bài 35: Hướng dẫn lập chương trình hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị

Phần 8: QUẢN LÝ VẬT TƯ VÀ CON NGƯỜI

Bài 36: Quản lý vật tư tiêu hao trong hệ thỗng xử lý nước

Bài 37: Quản lý nhân lực vận hành hệ thống xử lý nước

Bài 38: Quản lý an toàn trong vận hành hệ thống xử lý nước

 

 

Nội dung khóa học

 • Mở đầu giới thiệu khóa học quản lý vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết Học thử 2:05
 • Bài 1: Hướng dẫn kiểm tra áp suất hệ thống lọc nước tinh khiết 5:36
 • Bài 2: Hướng dẫn làm sạch hệ thống lọc nước sau khi lắp đặt 5:09
 • Bài 3: Hướng dẫn start up hệ thống lọc nước tinh khiết 4:38
 • Bài 4: Hướng dẫn làm functional test hệ thống lọc nước 4:57
 • Bài 5: Các thông số cần kiểm tra khi chạy testing và commissioning 2:43
 • Bài 6: Hướng dẫn làm balancing hệ thống cấp nước tinh khiết 4:46
 • Bài 7: Các chú ý khi tắt mở hệ thống lọc nước tinh khiết 4:26
 • Bài 8: Ba nhóm thông số cần quan tâm khi vận hành hệ thống lọc nước tinh khiết 3:37
 • Bài 9: Hướng dẫn xây dựng checklist vận hành 4:27
 • Bài 10: Hướng dẫn theo dõi các thông số critical 4:30
 • Bài 11: Hướng dẫn lập sổ nhật ký vận hành 3:18
 • Bài 12: Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành chuẩn 3:51
 • Bài 13: Một số lưu ý để kéo dài tuổi thọ màng RO 5:05
 • Bài 14: Khi nào thì cần xúc rửa màng RO 3:42
 • Bài 15: 4 nhóm cáu cặn màng RO Học thử 3:08
 • Bài 16: Xác định loại hóa chất dùng cho tẩy rửa màng RO 4:49
 • Bài 17: Quy trình chung để tẩy rửa màng RO 5:45
 • Bài 18: Hướng dẫn tinh chỉnh nồng độ polymer Học thử 7:34
 • Bài 19: Hướng dẫn tinh chỉnh sodium bisulfite NaHSO3 3:26
 • Bài 20: Hướng dẫn tinh chỉnh châm antiscalant 3:00
 • Bài 21: Hướng dẫn tinh chỉnh châm NaOH 3:11
 • Bài 22: Hướng dẫn cài đặt CEDI 4:14
 • Bài 23: Quy trình rửa ngược cột lọc đa vật liệu 3:08
 • Bài 24: Quy trình tái sinh cột làm mềm nước 3:37
 • Bài 25: Quy trình tái sinh cột mixed bed 2:10
 • Bài 26: Thiết kế hệ thống thông minh 3:32
 • Bài 27: Chương trình giám sát phát hiện sự cố sớm PEMS 4:51
 • Bài 28: Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA 4:48
 • Bài 29: Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp RFC 3:37
 • Bài 30: Kế hoạch vận hành liên tục BCP 3:33
 • Bài 31: Quản lý sự thay đổi trong hệ thống xử lý nước 2:54
 • Bài 32: Quản lý danh mục thiết bị 2:58
 • Bài 33: Quản lý tình trạng thiết bị 2:57
 • Bài 34: Hướng dẫn lập chương trình hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị 2:32
 • Bài 35: Quản lý vật tư tiêu hao trong hệ thống xử lý nước 4:44
 • Bài 36: Quản lý nhân lực vận hành hệ thống xử lý nước 3:59
 • Bài 37: Quản lý an toàn trong vận hành hệ thống xử lý nước 5:47
 • Bài tổng kết và dặn dò 1:18

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
162 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Công Phượng

Khóa học hay lắm anh, anh nhớ bổ sung các form để anh em tham khảo nhé.

690.000 990.000 -31%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 34 phút
Giáo trình: 39 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC